Posts Tagged ‘Termination of non-cancellable’

Turbulencija u „hard i fer“ o nasilničkog ponašanja & Noujoks.

30. Dezember 2009

>> „Pritisnut i weggemobbt – dobrodošli u novi svijet rada“, bio je provokativan naziv programa, čiji termin moderatora istaknuo Plasberg bilo tko od njegovih gostiju u garderobi, ali je priznao: „Ja samo razmišljam o tome kako postupiti.“ << (1) U programu, mora se šetao gore dobro, iako moderatora nije pozvao sve žrtve nasilničkog ponašanja u krugu. pitanje nasilničkog ponašanja u Njemačkoj još uvijek je nešto što želimo radije zataškavati.

Bilo je jasno i to da su bili visoko u prisustvu poznatih i sramotno Fertigmacher Noujoks ćudi, osim biskupa FrauKäßmann koji su osjetili želju njihova srca.

>> Nasilničko ponašanje je rasprostranjena i lako podcijeniti problem. Tri četvrtine ljudi odgovorio potvrdno na pitanje da li su ikada imali obaviti u radu s njim – ali fer, barem prema „tvrdih“ internet ankete prije nego što pokazati. U 75-minuta rasprave, prvi mob stramme Poslodavac odvjetnik Helmut Naujoks, autor „prestanak ne-cancelable“, i ex-socijalna pitanja Norbert Blüm od CDU-a ( „sigurne mirovine“). Blum ukazuje na gladovanje plaće u Dortmundu frizera, nije imala nikakve veze s globalizacijom, i zahtijeva od pravnika upozorenja: „Da li utječemo na svoju Rabaukentum !“<<( 1)

Možda gospodin Plasberg puta čini show s žrtve nasilničkog ponašanja, a samo oni koji imaju novac oči sukoba s odvjetnicima, sucima i neobrazovanih rad izvješće zanemaruje zaposlenika Petitionsauschüssen. Nakon programa je tada bio gospodin Plasberg bio moderator, jer istina svibanj više ne može čuti u ovoj zemlji, sigurno ne političari, tako će Moedrator tiranizirati i bez prethodne najave. Nešto ide u Njemačkoj, bez ikakvih problema, jer ne postoji samo Noujoks, ali mnogi od njegovih kolega, prijestupnika i rad sudaca koji misle i djeluju kao pravnika.

1)http://www.evangelisch.de/themen/medien/als-herr-plasberg-einen-seiner-studiogaeste-rauswaehlte8274

Turbulence in „hard and fair“ about bullying & Noujoks.

29. Dezember 2009

>> „Pressed and weggemobbt – welcome to the new world of work“ was the provocative title of the program, whose term moderator pointed Plasberg anyone of his guests to the dressing room, but admitted: „I just think about how to proceed.“ << (1) In the program, it must be walked up well, even though the moderator had not invited any victims of bullying in the round. the issue of bullying in Germany is still something that we want to prefer to hush up.

It was clear also that were high in the presence of the famous and infamous Fertigmacher Noujoks the temperaments, except for Bishop FrauKäßmann who felt their hearts desire.

>> Bullying is a widespread and readily underestimated problem. Three quarters of the people answered in the affirmative the question whether they had ever done at work with it – but fair, at least according to „hard“ internet poll before the show. In the 75-minute debate, the first mob stramme Employer lawyer Helmut Naujoks, author of „termination of non-cancelable“, and ex-Social Affairs Norbert Blüm of the CDU ( „The pensions are secure“). Blum points to the starvation wages in Dortmund hairdressers, had nothing to do with globalization, and requires lawyers from the Alert: „Do you plead to your Rabaukentum !“<<( 1)

Perhaps Mr. Plasberg times makes a show with the victims of bullying, and only those who have the money eyes conflicts with lawyers, judges and uneducated labor report neglected employees Petitionsauschüssen. After the program was then Mr. Plasberg been moderator, because the truth may no more be heard in this country, certainly not the politicians, so will the Moedrator bullied and without notice. Something goes in Germany without any problems, because there is not only Noujoks, but many of his colleagues, offenders and working judges who think and act like lawyers.

1)http://www.evangelisch.de/themen/medien/als-herr-plasberg-einen-seiner-studiogaeste-rauswaehlte8274