Posts Tagged ‘Möwenpickregierung’

Bộ trưởng Bộ Y tế Rösler, FDP, mobbing viện trưởng Viện Peter Sawicki

24. Januar 2010

Pharmalobbyismus

Các bộ trưởng y tế mới Roesler đến từ các chính phủ Wulff (CDU) ở Lower Saxony. Tại đây, ông đã có thể học được cách đối phó abzockt và nhân dân thực hiện, do đó, mobbing. Nên nhớ đây chỉ trên các trường hợp quấy rối Detlef Lengsfeld của Autostadt.

Now Wulff (CDU) đã về Air Berlin ngày Giáng sinh túi erstmal nhồi đầy đủ và cảm thấy tuyệt vời trong khi như là một Kitô giáo. (1)

Và Rösler (FDP) bây giờ sẽ được nắm giữ sau khi FDP trên DKV một tỷ lệ nhóm cho các thành viên của họ, để „tự do“ phải trả ít hơn trong những đóng góp bảo hiểm y tế hơn so với các công dân, các hành lang dược phẩm, một tai hại để hiển thị của mình. Phương châm là rõ ràng, bạn công cụ đầy đủ các túi trả tiền cho công chúng phải được stupid, những gì chúng tôi không muốn trả tiền cho gulls biển và các chính trị gia Pickler (2)

Hãy cho anh ta phải trả cho công dân

Không có của các bên nghị viện khác đã thực hiện như một thỏa thuận, có nghĩa đã được quan tâm, tinh thần, mà nó đã tồn tại trong FDP lâu hơn nữa.

Và một thỏa thuận đã Rösler, bác sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế và FDP ký người nước ngoài hạm, cụ thể là với PKV Phó Giám đốc, Christian Weber và Lobbyist dược phẩm. Bây giờ đại diện trực tiếp như là một lợi ích Lobbyist trong ngành công nghiệp dược phẩm tại Bộ Y tế và Cục cho câu hỏi cơ bản về việc này. (3)

Và Weber và Roesler có lần vorgeknüpft được bằng Peter Sawicki, Giám đốc Viện Chất lượng và hiệu quả trong Chăm sóc sức khỏe, mà là các ngành công nghiệp dược phẩm trong nhiều năm qua đã là gai ở phía vì lời khuyên của ông đã được lưu chúng tôi rất nhiều chi phí bảo hiểm y tế, và các ông chủ dược phẩm, tuy nhiên, chi phí rất nhiều lợi nhuận có. Như một người đàn ông đã phải đi, và làm cho nó tốt nhất bằng cách tinh khiết bắt nạt, nhân vật bị ám sát luôn luôn là một phương tiện yêu thích của thủ phạm.

Tôi bay với Air Berlin.

Vì vậy, nó đã rõ ràng Sawicki gotta go và nhanh chóng. Nó cũng đã tuyên bố rằng Sawicki đã làm đơn xin bồi hoàn chi phí đi lại sai, nhưng đã không điều này sẽ chứng minh một thương hiệu mới của Möwenpickregierung tốt. Và bây giờ Sawicki là weggemobbt và phải chứng minh mình vô tội hơn một năm cuộc chiến dài quy phạm pháp luật, mà chúng ta biết nạn nhân bị bắt nạt chỉ quá tốt.

Rösler và Weber bây giờ sống mà không có thuốc Sawicki in Paradise, Wulff có thể vẫn còn đánh dấu mặc dù hoá đơn chứng minh giả cho các chuyến bay Mỹ Thủ tướng Chính phủ và Peter Sawicki là nạn nhân của bắt nạt bây giờ phải bảo vệ tại tòa án nhân phẩm của ông.

Và trong chính phủ Mövenpick Merkel / Westerwelle nó bây giờ trông mong được sự đóng góp từ các ngành công nghiệp dược và chúng tôi đều được bình đẳng công dân thậm chí có thể trả tiền đóng góp thêm cho con mồi dược phẩm chăm sóc sức khỏe. Những loại dân chủ một la Möwenpicklobbyismus bởi vì chỉ có thể nói. Và như một cho t Bác sĩ có tên RöslerAi besmirched nhân phẩm của người dân và jeopardizing sức khỏe của ông với bắt nạt? Trước khi Ủy thác nhiệm vụ Roesler chưa bao giờ nghe nói bất cứ điều gì, phải không?

1) http://derdetektivmitdersonnenbrille.wordpress.com/2010/01/21/der-niedersachsische-ministerprasident-christian-wulff-cdu-missbraucht-steuergelder/

2) http://www.webnews.de/http://www.n24.de/news/newsitem_5779392.html

3)http://harrygambler2009.wordpress.com/2010/01/21/movenpick-regierung-oder-merkelwesterwelle-im-tiefflug-fur-die-lobbyisten/

Health Minister Rösler, FDP, mobbing Institute Director Peter Sawicki

23. Januar 2010

Pharmalobbyismus

The new health minister Roesler comes from the government Wulff (CDU) in Lower Saxony. There, he has probably learned how to cope abzockt and people make, so mobbing. Should recall here only on the harassment case Detlef Lengsfeld of the Autostadt.

Now Wulff (CDU) has about Air Berlin on Christmas erstmal pockets stuffed full and feels great while as a Christian. (1)

And Rösler (FDP) will now get hold after the FDP on the DKV a group rate for their members, so that „liberals“ have to pay less in health insurance contributions than the citizens, the pharmaceutical lobby, a disservice to his show. The motto is clear, you stuff the pockets full pay to the public must be stupid, what we do not want to pay for sea gulls and politicians Pickler (2)

Let him pay for the citizen

None of the other parliamentary parties have made such a deal, there has been supposed moral concerns, which it already exists in the FDP much longer.

And a deal has Rösler, doctor, Health Minister and FDP signed flagship foreigners, namely with PKV Vice-Director, Christian Weber and pharmaceutical lobbyist. It now represents directly as a lobbyist in the pharmaceutical industry’s interests in the Ministry of Health and Department for fundamental questions about this. (3)

And Weber and Roesler have vorgeknüpft times are equal to Peter Sawicki, director of the Institute for Quality and Efficiency in Health Care, which is the pharmaceutical industry for years been a thorn in the side because his advice has saved us a lot of health insurance costs, and pharmaceutical bosses, however, cost a lot of profits has. Such a man has to go, and that makes it the best by pure bullying, character assassination is always a favorite means of the perpetrators.

So it was clear Sawicki gotta go and quick. It has also claimed that Sawicki had made false travel expense claims, but did not this would prove a new brand of Möwenpickregierung well. And now Sawicki is weggemobbt and must prove his innocence over a year long legal battle, which we know bullying victim was only too well.

I fly with Air Berlin.

Rösler and Weber now live without Sawicki pill in Paradise, Wulff may remain unchecked despite proven false invoices for U.S. flights Prime Minister and Peter Sawicki as victims of bullying must now defend in court his dignity.

And in the Mövenpick government Merkel / Westerwelle it now looks forward to the donations from the pharmaceutical industry and we are equal citizens may even pay more contributions to the pharmaceutical health care prey. What kind of democracy a la Möwenpicklobbyismus because only one can say. And as one for t Physician named RöslerWho besmirched the dignity of people and jeopardizing his health with bullying? Before Fiduciary duty Roesler has never heard anything, right?

1) http://derdetektivmitdersonnenbrille.wordpress.com/2010/01/21/der-niedersachsische-ministerprasident-christian-wulff-cdu-missbraucht-steuergelder/

2) http://www.webnews.de/http://www.n24.de/news/newsitem_5779392.html

3)http://harrygambler2009.wordpress.com/2010/01/21/movenpick-regierung-oder-merkelwesterwelle-im-tiefflug-fur-die-lobbyisten/

Gesundheitsminister Rösler, FDP, mobbt Institutsleiter Peter Sawicki

23. Januar 2010

Pharmalobbyismus

Der neue Gesundheitsminister Rösler kommt aus der Regierung Wulff (CDU) aus Niedersachsen. Dort hat er wohl gelernt, wie man abzockt und Leute fertig macht, also mobbt. Erinnert sei nur an den Mobbingfall Detlef Lengsfeld von der Autostadt.

Nun hat Wulff (CDU) sich über Air Berlin zu Weihnachten erstmal die Taschen voll gestopft und fühlt sich dabei als Christ super. (1)

Und Rösler (FDP) will nun, nach dem sich die FDP über die DKV einen Gruppentarif für ihre Mitglieder ergattert, damit „Liberale“ weniger Krankenkassebeiträge zahlen müssen, als die Bürger, der Pharmalobby einen Bärendienst er weisen. Das Motto ist klar, stopfe dir die Taschen voll, der doofe Bürger muss dann bezahlen, was wir Möwenpickler und Politiker nicht bezahlen wollen (2)

Keine der anderen Bundestagsparteien hat so einen Deal gemacht, dort hat man wohl moralische Bedenken, die es bei der FDP schon lange nicht mehr gibt.

Soll doch der Bürger bezahlen.

Und noch einen Deal hat Rösler, Arzt, Gesundheitsminister und FDP-Vorzeigeausländer abgeschlossen, den nämlich mit PKV-Vize-Direktor Christian Weber und Pharmalobbyist. Dieser vertritt nun als Lobbyist die Pharmaindustrieinteressen im Gesundheitsministerium direkt und wird dazu Abteilungsleiter für Grundsatzfragen. (3)

Und Weber und Rösler haben sich gleich mal Peter Sawicki, Chef des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen vorgeknüpft, der der Pharmaindustrie seit Jahren ein Dorn im Auge ist, weil seine Gutachten uns Krankenversicherten viel Kosten erspart haben, und den Pharmabossen jedoch viel Profite gekostet hat. So ein Mann muss weg, und das macht man am besten per Mobbing pur, Rufmord ist immer ein beliebtes Mittel der Täter.

Also war klar, Sawicki muss weg und das schnell. Man hat also behauptet, Sawicki hätte falsche Reiseabrechnungen gemacht, dazu aber keine Bewiese vorgelegt, ein neues Markenzeichen der Möwenpickregierung wohl. Und nun ist Sawicki weggemobbt und muss über einen jahrelangen Rechtsstreit seine Unschuld beweisen, was wir Mobbingopfer ja nur zur Genüge kennen.

Ich fliege nur mit Air Berlin.

Rösler und Weber hausen nun ohne Sawicki im Pillenparadies, Wulff darf ungehindert trotz nachgewiesener falscher Abrechnungen für USA-Flüge Ministerpräsident bleiben und Peter Sawicki als Mobbingopfer darf nun vor Gericht seine Würde verteidigen.

Und in der Möwenpick-Regierung Merkel/Westerwelle freut man sich nun auf die Spenden aus der Pharmaindustrie und wir Bürger dürfen gleich mal mehr Beiträge in die Pharmabeute Gesundheitssystem bezahlen. Was für eine Demokratie a la Möwenpicklobbyismus kann man da nur sagen. Und was fürt ein Arzt namens Rösler, der die Würde eines Menschen beschmutzt und seine Gesundheit mit Mobbing gefährdet? Vor Fürsorgepflicht hat Rösler noch nie etwas gehört, oder?

1) http://derdetektivmitdersonnenbrille.wordpress.com/2010/01/21/der-niedersachsische-ministerprasident-christian-wulff-cdu-missbraucht-steuergelder/

2) http://www.webnews.de/http://www.n24.de/news/newsitem_5779392.html

3)http://harrygambler2009.wordpress.com/2010/01/21/movenpick-regierung-oder-merkelwesterwelle-im-tiefflug-fur-die-lobbyisten/